Pedagogická praxe

 • Pedagogická praxe

  27.09.2017 - 00:00

  Činnost předmětové komise pedagogické praxe

  Členové předmětové komise pedagogické praxe zajišťují a realizují vedení různých typů pedagogických praxí, a to praxe souvislé, průběžné, blokové, prázdninové nebo kombinované. Žáci SŠ a studenti VOŠ během praxe poznávají široké spektrum předškolních a školských zařízení, ale také neškolských institucí a organizací, např. mateřské školy, školní družiny, domy dětí a mládeže, domovy mládeže, dětské domovy, speciální výchovná zařízení, zřízení s alternativním programem, dětská nebo mateřská centra aj.

  Pedagogická praxe je nedílnou součástí odborné přípravy všech žáků a studentů VOŠ a SŠ v Litomyšli. Je procesem praktické aplikace vědomostí a dovedností z pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky a odborných metodik do reálného prostředí. Slouží žákům a studentům k upevnění příslušných pedagogických kompetencí, nezbytných pro výkon budoucí profese. Podporuje rozvoj sociálně komunikativních a interpersonálních dovedností, učí sebereflexi, obohacuje, kultivuje vztahy k dětem, učí vžívat se do jejich psychického života a respektovat jejich potřeby a zájmy. Má značný význam motivační a profesionálně etický, v jejím průběhu se utváří kladný vztah ke zvolenému povolání i pozitivní vlastnosti budoucího pedagoga.

  Žáci a studenti se dlouhodobě zapojují do vedení zájmových aktivit dětí různého věku. Na půdě naší školy je to řada tělovýchovných kroužků, např. aerobic, cvičení na trampolínách, tanečky aj., v jiných zařízeních jsou to taneční, sportovní, výtvarné, literární a dramatické, hudební kroužky (např. výuka hry na sopránovou zobcovou flétnu) a jiné. Studenti VOŠ se nad rámec požadované praxe uplatňují jako asistenti pedagoga na I. Základní škole Litomyšl u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi každoročně pořádané akce, které zaštiťují žáci a studenti naší školy pod vedením odborných metodiků a učitelů pedagogické praxe, patří mikulášské a vánoční besídky, dny dětí, divadelní představení, soutěžní odpoledne, reje čarodějnic, dětské olympiády, pomáhají s realizací vědomostního dne pro I. stupeň Speciální školy v Litomyšli pod názvem Hrátky s podzimem, zapojují se do akcí ke „Dni Země“ pořádaných litomyšlským DDM pro děti z mateřských škol apod.

  Vedle odborných praxí v ČR mohou konat  vybraní studenti VOŠ v rámci spolupráce s naší partnerskou školou ve Wandlitz odbornou praxi na mateřských školách v Německu a také v Anglii. Ve školním roce 2019/20 se uskutečňuje dlouhodobá odborná pedagogická prace v rozsahu tří měsíců v MŠ a Obecné škole ve Vídni a krátkodobé praxe v rozsahu tří týdnů v Německu a v Anglii.

  V rámci praxe členové komise zajišťují pro žáky a studenty odborné exkurze do různých předškolních, školských i neškolských zařízení např. waldorfská třída MŠ Vláček ve Žďáru nad Sázavou, DDM Litomyšl, Rodinné centrum Litomyšl, Dětský domov se školou v Chrudimi, Domov pro seniory Litomyšl, Svítání Pardubice, Domov na zámku Bystré u Poličky apod. 

  Aktuality:

  Každoročně komise pořádá poradní sbor pedagogické praxe, na kterém se schází vedení naší školy, vyučující pedagogické praxe, odborní metodici a zástupci spolupracujících litomyšlských škol a zařízení (ředitelky a učitelky MŠ, vychovatelky ŠD). Je již tradicí, že v rámci poradního sboru také nabízíme vzdělávací dílny, které jsou v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřeny na metodické návody pro učitelky mateřských škol a vychovatelky školních družin. V minulých letech to byla například tematicky zaměřená dílna výtvarná, dramatická, pracovně-technická, hudební dílna zaměřená na práci s písní a hru na netradiční hudební nástroje boomwhackers a drumbeny nebo dílna pro rozvoj předmatematických představ. 

  Činnosti předmětové komise:

  předseda: Mgr. Šimková Dagmar (Šm)

  členové: Mgr. Hřebcová Vlasta (Hř), Mgr. Štěpánová Iva (Št), PhDr. Sodomková Soňa (So), Mgr. Věra Tomanová (To), Mgr. Dagmar Kroulíková (Kr), Mgr. Borovičková Vítězslava (Br), Mgr. Pajurková Zlatuše (Pa), Pešinová Radomíra, DiS. (Pn), Mgr. Míková Martina (Mí), Petra Dvořáková, Dis. (Dp)

   

  Předměty/moduly patřící pod danou komisi:

  Vyšší odborná škola

  Obsah jednotlivých modulů je specifikován vzhledem k zaměření studijního oboru.

  Zaměření Speciální pedagogika
  Odborná pedagogická praxe se uskutečňuje v zařízeních pro jedince se speciálními vzdělávacími potřebami, v předškolních zařízeních, školských i mimoškolských zařízeních pro volný čas dětí, mládeže a dospělých.

  Zaměření Předškolní pedagogika
  Odborná pedagogická praxe se uskutečňuje v předškolních zařízeních a školských i neškolských institucích a organizacích pro volný čas dětí, mládeže a dospělých.

  Zaměření Pedagogika volného času
  Odborná pedagogická praxe pro se uskutečňuje ve školských i mimoškolských zařízeních pro volný čas dětí, mládeže a dospělých.   

  Seminář odborné pedagogické praxe (SEP) – obsahem tohoto modulu je teoretická i praktická příprava na konání praxe v předškolních, školských a neškolských zařízeních s důrazem na plánování a evaluační systém v pedagogické praxi a administrativní zajištění praxe.

  Souvislá odborná pedagogická praxe (SPX) – se uskutečňuje v letním období prvního a druhého ročníku, část praxe může probíhat o prázdninách formou prázdninové pedagogické praxe. Cílové zařízení je voleno dle zaměření studia. Cílem modulu je získat základní profesní dovednosti pro práci s jedinci různého věku.

  Odborná pedagogická praxe 1 (ODP1) – se uskutečňuje ve formě průběžné, blokové (skupinové) praxe a pedagogické asistence. Cílem modulu je získat základní profesní dovednosti pro práci v předškolních zařízeních, speciálních zařízeních a zařízeních pro volný čas dětí, mládeže a dospělých. V rámci modulu si studenti vytvářejí kompetence potřebné pro plánování kurikulární dokumentace, realizaci výchovně vzdělávacích aktivit, pedagogickou diagnostiku a evaluační systém v pedagogické praxi.

  Odborná pedagogická praxe 2 (ODP2) – probíhá ve formě blokové (individuální) praxe. Cílem modulu je rozvinutí a upevnění profesních dovedností a kompetencí pro práci v předškolní i mimoškolní praxi se zaměřením na zpracování pedagogicko-psychologické charakteristiky jedinců a na realizaci krátkodobého nebo dlouhodobého projektu vycházejícího ze základních kurikulárních dokumentů a z potřeb jednotlivých zařízení.

  Střední škola

  Cílová zařízení pro odbornou praxi jsou specifikovány vzhledem k zaměření studijního oboru s cílem co nejširšího poznání předškolních zařízení, školských i mimoškolských zařízení pro volný čas děti, mládeže a dospělých.

  Obor Pedagogické lyceum
  Odborná praxe se realizuje ve formě souvislé a prázdninové praxe v předškolních zařízeních a zařízeních pro výchovu ve volném čase. V průběhu praxe žáci poznávají specifické zvláštnosti jednotlivých zařízeních a vytvářejí si pozitivní vztah k pedagogické práci. Zároveň má pro ně praxe výrazně motivační charakter, vzhledem k procesu celoživotního vzdělávání. Hodnocení žáka je součástí hodnocení z předmětu Pedagogika (PED).

  Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
  Pedagogická praxe (PEP) se uskutečňuje v podobě praxe souvislé, průběžné, prázdninové a blokové. Pod vedením zkušených pedagogických pracovníků žáci v praxi realizují různé druhy výchovně vzdělávacích aktivit, upevňují a rozvíjejí praktické dovednosti a potřebné kompetence pro výkon profese pedagoga předškolních institucí a institucí pro výchovu ve volném čase. V průběhu praxe si upevňují kompetence v oblasti pedagogické diagnostiky a evaluace. Realizaci krátkodobých a dlouhodobých výchovně vzdělávacích projektů uskutečňují na základě znalosti konkrétního pedagogického prostředí a v souladu s kurikulárními dokumenty.

 • Pedagogická praxe

  02.04.2007 - 00:00