Předměty/moduly patřící pod danou komisi

17.09.2013 - 00:00
Vyšší odborná škola
Moduly: Pedagogika a psychologie 1 (PPS 1), Pedagogika a psychologie 2 (PPS 2), Pedagogika a psychologie 3 (PPS 3), Pedagogika a psychologie 4 (PPS 4), Seminář absolventských prací (SAP), Předškolní pedagogika (PŘP), Pedagogika volného času (PVČ), Sociální pedagogika (SCP), Sociálně psychologický výcvik (SPV), Andragogika a gerontopedagogika (ADG), Klinická psychologie (KLP), Speciální pedagogika (SPG), Logopedie (LOG), Tyflopedie (TFP), Surdopedie (SUR), Psychopedie (PSP), Etopedie (ETP), Somatopedie (SOM)  a volitelné moduly: Aktivizační činnosti pro seniory (AČS), Znakový jazyk (ZNJ)
 
Střední škola
Pedagogika (PED), Psychologie (PSY),
 
Vyšší odborná škola
Pedagogika a psychologie 1 (PPS 1) - Cílem modulu je osvojit si vybrané okruhy pedagogiky a psychologie a porozumět jim.
Pedagogika a psychologie 2 (PPS 2) - Cílem modulu je osvojit si vybrané okruhy pedagogiky se zaměřením na problematiku primární a sekundární socializace, obecné psychologie a psychologie osobnosti a porozumět jim.
Pedagogika a psychologie 3, (PPS 3) - Cílem modulu je získat přehled o zvláštnostech jednotlivých etap duševního vývoje člověka a o pedagogických kontextech.
Pedagogika a psychologie 4 (PPS 4) - Cílem modulu je osvojit si základní poznatky psychologie zdraví a umět je aplikovat, rozvinout a prohloubit dovednosti potřebné k optimální pedagogické a psychologické komunikaci.
(PPS1, PPS2, PPS3 a PPS4 - zaměření speciální pedagogika, předškolní pedagogika a pedagogika volného času)
Seminář absolventských prací (SAP) - Cílem modulu je seznámit studenty s technickými a formálními požadavky, které jsou od absolventské práce požadovány. Důležitou součástí semináře je seznámení s výzkumnými metodami v pedagogice a jejich možným využitím pro účely absolventské práce. (Modul je povinný pro zaměření speciální pedagogika, předškolní pedagogika a pedagogika volného času)
Předškolní pedagogika (PŘP) - Cílem modulu je rozšířit vědomosti z pedagogiky o problematiku předškolní pedagogiky. Seznámit studenty se zvláštnostmi systémů předškolního vzdělávání v ČR a v dalších zemích EU. (PŘP - zaměření předškolní pedagogika a speciální pedagogika)
Pedagogika volného času (PVČ) -  Cílem modulu je naučit studenty koncipovat a uskutečňovat kreativní formy volného času dětí, mládeže a dospělých. (PVČ - zaměření speciální pedagogika, předškolní pedagogika a pedagogika volného času)
Sociální pedagogika (SCP) - Cílem modulu je podat studentovi ucelené informace o významu a fungování společnosti při utváření jedince a o vlivu prostředí na vývoj osobnosti se zaměřením na sociálně patologické jevy, jejich příčiny a možnosti předcházení jim. (SCP - zaměření speciální pedagogika, předškolní pedagogika a pedagogika volného času)
Sociálně psychologický výcvik (SPV) - Cílem modulu je nácvik a prohlubování sociálně-psychologických dovedností a samostatné řešení interpersonálních a intrapersonálních konfliktů. Na základě osvojení si technik skupinové interakce a vlastního sebepoznání student optimalizuje vlastní pedagogické působení, a to vzhledem k cílovým skupinám. (SPV - zaměření speciální pedagogika, předškolní pedagogika a pedagogika volného času)
Andragogika a gerontopedagogika (ADG) - Cílem modulu je získání vědomostí a dovedností vhodných pro práci s dospělou populací a se seniory, s důrazem na realizaci vzdělávacích, osvětových, kulturních a jiných aktivit pro uvedenou cílovou skupinu. ( ADG - zaměření pedagogika volného času)
Klinická psychologie (KLP) - Cílem modulu je osvojit si teoretické základy klinické psychologie. (KLP - zaměření speciální pedagogika, předškolní pedagogika)
Speciální pedagogika (SPG) - Cílem modulu je porozumět a orientovat se v problematice specifických potřeb osob se speciálně vzdělávacími potřebami. (SPG - zaměření speciální pedagogika, předškolní pedagogika)
Logopedie (LOG) - Cílem modulu je seznámit se specifiky rozvoje výchovy a vzdělávání osob znevýhodněných v procesu komunikace mluvou řečí.
Tyflopedie (TFP) - Cílem modulu je seznámit se specifiky rozvoje výchovy a vzdělávání osob stižených poruchami vidění.
Surdopedie (SUR) - Cílem modulu je seznámit se specifiky rozvoje výchovy a vzdělávání sluchově postižených jedinců.
Psychopedie (PSP) - Cílem modulu je seznámit se specifiky rozvoje výchovy a vzdělávání osob se sníženými rozumovými schopnostmi.
Etopedie (ETP) - Cílem modulu je seznámit se specifiky rozvoje výchovy a vzdělávání osob obtížně vychovatelných a s poruchami chování.
Somatopedie (SOP) - Cílem modulu je seznámit se specifiky rozvoje výchovy a vzdělávání osob tělesně postižených, zdravotně oslabených a nemocných.
(Moduly LOG, TFP, SUR, PSP ETP, SOP pro zaměření předškolní pedagogika a rozšířená výuka pro zaměření speciální pedagogika)
 
Střední škola
Pedagogika (PED) - Výuka předmětu směřuje k vytvoření komplexního pohledu na výchovné jevy. Rozvíjí zájem o obor. Umožňuje žákům základní orientaci v pedagogické problematice a vede je k pochopení významu vzdělání v životě jedince i společnosti. Objasňuje specifika přístupu k výchově a vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami, mimořádně nadaných a z etnických menšin. Posiluje pozitivní postoj k poznání pedagoga. Rozvíjí pedagogické myšlení žáků a pomáhá jim v jejich profesionální orientaci.
Psychologie (PSY) - Výuka předmětu směřuje k vytvoření komplexu poznatků, postojů a dovedností, jež vedou k osvojení základů psychologického pohledu na výchovnou práci. Vede žáky k lepšímu chápaní specifických rysů osobnosti dětí i dospělých a k dovednostem reagovat na sociálně patologické jevy a předcházet rizikovému chování. Seznamuje žáky s podstatou duševního života, a zásadami duševní hygieny. Přispívá k rozvoji prosociálních postojů a hodnotové orientace. Poskytuje vědomosti, dovednosti a techniky potřebné ke zdokonalení jejich vlastního učení.