Předměty/moduly patřící pod danou komisi

04.04.2015 - 00:00

Vyšší odborná škola

Moduly: Cizí jazyk 1 (CZJ1), Cizí jazyk 2 (CZJ2), Didaktika cizího jazyka (DCJ) a volitelný modul Konverzace v cizím jazyce (KCJ)

Cizí jazyk 1 (CZJ1) - Modul připravuje studenty adekvátně komunikovat v ústním i písemném projevu s lidmi z rozdílných kulturních prostředí, orientovat se v odborné cizojazyčné literatuře a zároveň studenty motivuje k dalšímu celoživotnímu vzdělávání.

Cizí jazyk 2 (CZJ2) - Modul se zaměřuje na odborné komunikativní kompetence, a to ústní i písemné, prohloubuje obecné i odborné pedagogické vzdělání, rozšiřuje zájmy studenta s cílem připravit se na život v multikulturní společnosti.

Didaktika cizího jazyka (DCJ) - Modul připravuje studenty správně a efektivně používat didaktické postupy vhodné pro vedení jazykových aktivit dětí předškolního a školního věku. Rozvíjí dovednosti potřebné pro samostatné vedení jazykových aktivit v předškolních a mimoškolních zařízeních. 

Střední škola

Anglický jazyk (ANJ)
Německý jazyk (NEJ)
Ruský jazyk (RUJ)
Anglický jazyk - konverzace (ANK)
Anglický jazyk volitelný (ANV)
Německý jazyk volitelný - konverzace (NEV)
Anglický jazyk nepovinný (ANN)
Německý jazyk nepovinný (NEN)
 

V rámci studia cizích jazyků žáci SPgŠ a studenti VOŠP navazují na své znalosti z předchozího vzdělávání a pokračují ve studiu anglického nebo německého jazyka, u dálkového studia je nabídka rozšířena i o ruský jazyk. Pedagogické lyceum nabízí povinně i druhý cizí jazyk (ANJ2, NEJ2, RUJ2). Podle Evropského referenčního rámce pro vzdělávání  v cizích jazycích dosahují žáci SPgŠ v příslušném jazyce předepsané úrovně B1, B2 a studenti VOŠP úrovně B2, C1.
Škola disponuje dvěma jazykovými učebnami vybavenými přístupem na internet, dataprojektorem a moderním audiosystémem.