Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet ( 2013/2014)

17.12.2014 - 07:10

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASP net ( 2013/2014)

Jméno školy: Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola,Litomyšl, Komenského nám. 22

Adresa: VOŠP a SPGŠ,Litomyšl,Komenského nám. 22,57012 Litomyšl

Tel.: 461 614 550    Fax: 461 615 705    Email: vospspgs [at] vospspgs.cz

Jméno ředitele: Mgr. Stanislav Leníček

Jméno osoby zodpovědné za ASPnet: Mgr. Dana Urbánková

 

Charakteristika školy

VOŠP a SPgš v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů již dlouholetou tradici ( 2015 – 110 let). Je jedinou střední školou tohoto typu v bývalém východočeském regionu a jedinou vyšší odbornou školou v ČR se studijním oborem Pedagogika specifických činností ve volném    čase se zaměřením na speciální pedagogiku, předškolní pedagogiku a pedagogiku volného času s modulovou formou výuky.

Ve školním roce 2013-2014 probíhala úspěšně realizace změn vzdělávacího programu VOŠP v Litomyšli. Obor vzdělávání Předškolní a mimoškolní pedagogika a vzdělávací program Pedagogika specifických činností ve volném čase byl inovován v souladu se zákonem č.198/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Vzdělávací program s modulovou strukturou je realizován od 1. 9. 2013 a jeho platnost končí v červnu 2019 (Školský zákon a jeho novely). MŠMT ČR stanovilo pro VOŠ kapacitu 650 studentů a tu nesmíme překročit. Velký zájem o studium – přesahující stanovenou kapacitu – je důkazem správně koncipovaného studijního programu. V historii VOŠP (od r. 1996) je to již čtvrtá úspěšná akreditace.

 

Zaměření školy v rámci ASPnet

Na základě předloženého projektu Pedagogické interpretace Úmluvy o právech dítěte byla škola zařazena do Systému přidružených škol UNESCO. Jako přidružená škola UNESCO pokračujeme v aktivitách týkajících se práv dítěte.

Od roku 2001 realizuje škola modulovou formu výuky na vyšší odborné škole.Součástí povinné výuky budoucích  pedagogů je modul Multikulturní výchova. Na VOŠP v Litomyšli je tak zavedena výuka  metodami,postupy a programy snižování národnostního a rasového napětí,výchova k odstraňování předsudků a rozvíjení vzájemného porozumění. I na SPGŠ je téma multikulturality rozvíjelo například v předmětech občanská nauka,společenské vědy,pro odbor pedagogické lyceum jsou lidská práva součástí výuky specifického zaměření humanitní studia.

 

Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období

A.Konkrétní akce

VOŠP a SPgŠ Litomyšl se každoročně zapojuje do projektů společnosti Člověk v tísni.V rámci projektu Jeden svět na školách jsme pro žáky 4.ročníků uspořádali projekci a besedu věnovanou tématu Potlačování lidských práv – Postavení mimo hru.   Pokračovali jsme též v pořádání Festivalu dokumentárních filmů Jeden svět na školách. Projekcí se zúčastnili žáci SPgŠ i studenti VOŠP. Vybrali jsme dva dokumenty, jejichž hlavním tématem byla dětská práce. Projekce byla následně doplněna výstavou známých fotografek ( A.Jungrová, J.Štuková, M. Kutilová, L. Klicperová). Fotografie zachycovaly život pracujících dětí, s nimiž se autorky setkaly na svých cestách po Africe a Asii. Na téma Rozvojová a humanitární pomoc studenti Vyšší odborné školy sociální CARITAS uspořádali pro  žáky SPGŠ workshopy v rámci projektu Pomáhejte s námi, který napomáhá informovanosti o zahraniční rozvojové spolupráci ČR. Workshop byl doplněn přednáškou o životě obyvatel na Haiti a v Indii.

Žáci třetího roč. SPgŠ humanitního studia se zapojili do akce Studenti čtou a píší noviny pořádané MF Dnes, některé příspěvky byly i v periodiku zveřejněny. Tito žáci se také s vyučujícím Mgr. Vladimírem Vejrostou účastnili exkurze do redakce MF Dnes se sídlem v Pardubicích.

Vyučující se také podíleli na vytváření šablon pro čerpání finančních prostředků z EU-Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti.

Tradičně vyučující také navštěvují se svými žáky Městský úřad v Litomyšli, seznamují se s jeho činností a náplní jednotlivých odborů. 

Hmatatelným důkazem o prosazování zásad humanity je každoroční  tvorba panenek pro UNICEF od žáků a studentů školy. Panenky  byly nabídnuty k prodeji na významné akci – Benefičním koncertu našeho sboru KOS v Hlavním sále Senátu ČR, jejž zaštítila místopředsedkyně senátu Miluše Horáková.Výtěžek z prodeje byl věnován na očkovací program UNICEF. Mgr. Vladimír Vejrosta a 3 žáci SPGŠ se též zúčastnili konference o ldských právech v Kutné Hoře, téma Demokracie vs extremismus, principy všedního hrdinství.

Vyučující do svých tematických plánů zařadili témata, která pro daný rok vyhlásila organizace UNESCO. Žáci a studenti se podíleli na zpracování tématu Biodiverzita. Výsledkem je opět několik zdařilých didaktických pomůcek jak pro děti v MŠ, tak i pro děti ve  volnočasových zařízeních. Komise přírodních věd uspořádala několik exkurzí – Naučná stezka údolím Skuhrovského potoka, Přírodovědná exkurze do muzea KRNAP, exkurze do PP Nedošínský háj,... Žák druhého ročníku Julián Ondrůšek si pro žáky a studenty školy připravil besedu o Ugandě.

B.Dlouhodobé projekty

Významným mezinárodním projektem je spolupráce s Koordinačním centrem česko-německých výměn mládeže TANDEM. Cílem je výměnný pobyt studentů ze střední a vyšší školy pedagogického zaměření v Barnim u Bernau (SRN) s našimi žáky a studenty. O obou projektech byly napsány podrobné zprávy a jsou zveřejněné na webových stránkách školy. 20 žáků se také zúčastnilo adaptačního kurzu v táboře Schlaubetal, 2 studentky dostaly také příležitost absolvovat třítýdenní  odbornou praxi v MŠ v Oranienburgu a další dvě studentky ve školách pro mentálně postižené.

Škola se též aktivně podílí na poli protidrogové prevence.Součástí výuky na VOŠP jako volitelný modul je tzv.PEER program, který probíhá formou soustředění s praktickým výcvikem.

Ve spolupráci s Národním ústavem vzdělávání jsme připravili v rámci celoživotního vzdělávání vzdělávací program Pečovatelka o děti ve věku 2-6 let. Absolvent programu – pracovník v sociálních službách - bude připraven dlouhodobě pečovat o dítě předškolního věku v tzv. dětských skupinách ( mimo mateřské školy). Pro tuto činnost bude vybaven odpovídajícími kompetencemi. Ve školním roce 2013/2014 došlo k přepracování programu a pod názvem Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky byl  naší školou pilotován.

C. Předpokládaný výhled do budoucna

Ve školním roce 2012-2013 jsme navázali spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc a VOŠ sociální Olomouc a podíleli jsme se společně na projektu Pomáhejte s námi. Cílem je rozšířit povědomí o zahraniční rozvojové spolupráci a uvědomit si situaci v těchto chudých oblastech. Na další rok opět plánujeme zapojit naše žáky a studenty do tohoto projektu a vytvořit workshopy s danou problematikou. K tomu se váže další projekt – Běh pro Afriku, který jsme uskutečnili v rámci oslav Majáles a doufáme, že se stane tradicí. Dále uvažujeme o zapojení školy do systému škol, které nesou označené Fair Trade.

Ve školním roce 2014/2015 budeme otvírat rekvalifikační kurz dalšího vzdělávání dospělých Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

V roce 2015 nás čekají oslavy 110. výročí založení školy.

 

V Litomyšli 17.12.2014                                     Mgr.Dana Urbánková (koordinátorka ASPnet)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: