Síť přidružených škol UNESCO

09.12.2020 - 17:46

VOŠP a SPgŠ v Litomyšli má ve vzdělávání pedagogů 115 let dlouhou tradici (od roku 1905). Je jedinou střední školou tohoto typu v bývalém východočeském regionu a jedinou vyšší odbornou školou s dále uvedeným studijním programem v České republice.

Výchovně vzdělávací proces směřuje k rozvoji odborných vědomostí i dovedností žáků – budoucích učitelek MŠ, vychovatelek, pedagogů volného času – připravovaných rovněž na výchovu handicapovaných jedinců. To znamená, že kromě získávání základních poznatků z odborných předmětů, jako je pedagogika, psychologie, pedagogická praxe, výchovy a jejich disciplíny, speciální pedagogika apod., se žáci učí jejich modifikaci v pedagogickém procesu. Současně si osvojují speciální dovednosti z výchov nebo „pedií“ pro práci s postiženými jedinci. Nová vzdělávací koncepce byla realizována od roku 1992 a její platnost byla potvrzena úspěšným získáním statutu vyšší odborné školy v roce 1996. Tým vyučujících VOŠP a SPgŠ v Litomyšli poté inovoval studijní obor VOŠ „Pedagogika specifických činností ve volném čase“, realizuje se modulovou formou výuky. Škole byla už po páté schválená akreditace vzdělávacího programu od 1. září 2019 do 31. srpna 2025. Současně byl změněn název vzdělávacího programu na Předškolní a mimoškolní pedagogika i s jeho zapsáním do rejstříku škol.

Při výuce jsou využívány nové metody a koncepce vzdělávání. Škola nabízí širokou škálu volitelných předmětů, např. dramaterapie, matematický kroužek, netradiční pohybové aktivity, muzikoterapie, arteterapie,… Žáci a studenti absolvují odbornou praxi, a to jak během školního roku, tak i o prázdninách.