Nadační fond

02.11.2015 - 18:02

Nadační fond Pedagogické školy v Litomyšli

Nadační fond byl zřízen s cílem zlepšit výchovu a vzdělávání žáků a studentů Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy Litomyšl.

Nadační fond je právnickou osobou a řídí se zákonem č. 227/1997 SB. Členové jsou rodiče nezletilých žáků a studenti VOŠP a SPgŠ Litomyšl. Členský příspěvek je 300 Kč pro žáky a studenty denního studia, 100 Kč pro studenty dálkového studia.

Orgány nadačního fondu: správní rada, revizor. Členové správní rady se schází se zástupci tříd dvakrát ročně, účetnictvím je pověřena paní Marie Vomáčková. Revizor z řad rodičů kontroluje finance a vedení účetnictví. Výroční zprávu Nadační fond zpracovává každý rok do 31. března.

Činnost nadačního fondu:

  • aktivity ke zlepšení výchovy a vzdělávání žáků a studentů (zejména finanční příspěvky na povinné
    akce školy, exkurze, tělovýchovné a výtvarné kurzy, bloková výuka …)
  • půjčování učebnic a odborné literatury, které jsou majetkem Nadačního fondu poplatek
    je 200 Kč/školní rok studenti VOŠ, 400 Kč/ školní rok žáci SŠ
  • podpora vzdělávání žáků a studentů ze sociálně slabých rodin
  • placení cestovních výloh při různých školských soutěžích a festivalech
  • zajišťování kulturních vystoupení a akcí
  • zajišťování sportovních akcí
  • zajišťování společenských a vzdělávacích akcí,
  • zajišťování maturit, absolutoria a slavnostního vyřazení absolventů
  • obnova učebnicového fondu a fondu odborných knih
  • soustřeďování finančních prostředků na účtu nadačního fondu
  • rozvíjení vzájemné spolupráce učitelů, ředitele školy, žáků, popř. rodičů žáků, studentů

Žáci a studenti ze sociálně slabých rodin mohou požádat o prominutí plateb za půjčovné učebnic, příspěvku do nadačního fondu a o příspěvek na povinné akce školy (exkurze, kurzy atd.). Mohou navíc podat žádost o jednorázovou finanční podporu, pokud se ocitnou v mimořádně tíživé finanční situaci.

Kritéria pro posouzení žádostí žáků a studentů ze sociálně slabých rodin:

a) Sirotci
b) Doplatek soc. odborů městských a obecních úřadů do částek životního minima
c) Vícečetná rodina – 4 a více dětí

Na základě problémů při prokazování rozhodných příjmů pro úlevy žáků a studentů ze sociálně slabých rodin bylo rozhodnuto spolu se správní radou Nadačního fondu Pedagogické školy v Litomyšli takto:

1) žáci střední školy doloží ke své žádosti pouze potvrzení od příslušného okresního úřadu o pobírání doplatku do životního minima
2) studenti VOŠ, kteří současně žádají o snížení školného ze sociálních důvodů, nemusí již potvrzení o příjmech dokládat, bude použito z této žádosti.

Mgr. O. Kusá

předsedkyně správní rady NF