Hodnocení vedoucí praxe studentky Lucie Lahodné

14.01.2009 - 00:00
Berufsfachschule Soziales
Fachschule für Sozialwesen
Fachoberschule für Sozialwesen
 
OSZ 1 Barnim, Bernauerchausee 26, Wandlitz
 
Zpráva o kontrole praxe v rámci školního partnerství mezi VOŠP a SPgŠ Litomyšl/Česká republika a Oberstufenzentrum 1 Barnim, oddělení 3 Wandlitz – zahraniční praxe
 
Školní rok 2007/2008
 
Datum kontroly praxe: 09.07.2008, 09:30 – 10:45
 
Jméno praktikantky: Lucie Lahodná
 
Adresa zařízení: Mateřská škola „Spatzennest“
                           integrovaná MŠ
                           Ernst-Thälmann-Strasse 24
                           163 48 Wandlitz / Klosterfelde
                           BRD
 
Vedoucí praxe: paní Anja Wiechert
 
Kontaktní osoba: paní Christiane Tank
 
Počet zameškaných dnů: žádné
 
HODNOCENÍ PEDAGOGICKÉ PRAXE:
 
Lucie Lahodná absolvuje praxi v integračním zařízení a pracuje ve skupině, kde jsou dětí postižené a bez postižení ve věku mezi třemi a šesti lety. Postižení dětí spočívá v tělesné i duševní oblasti.
Pozorování praktikantky proběhlo během fáze volných aktivit dětí. Přitom se Lucii Lahodné podařilo velmi dobře pomocí verbálního i neverbálního chování adekvátně věku a rozvoji dětí doprovázet děti při samostatně zvolených aktivitách. Její komunikace byla vedena empaticky. Práce ve skupině vyžadovala určité pedagogické postupy, které praktikantka rychle zvládla a adekvátně uplatňovala v návaznosti na přání a potřeby dětí. Na základě dobré schopnosti pozorování a analýzy byla Lucie Lahodná schopná podporovat sebedůvěru a motivaci dětí tím, že jim poskytovala individuální podněty a impulsy, a tak děti posilovala při samostatném rozhodování.
V následném rozboru, který se opíral o podrobnou písemnou přípravu, provedla praktikantka odborně fundované srovnání konceptů předškolní pedagogiky v České republice a v BRD, spojila své teoretické znalosti s praktickými zkušenostmi a z toho samostatně vyvodila požadavky na profesionální práci učitelky MŠ.
Z výše uvedeného lze vyvodit, že Lucie Lahodná je plně připravena na práci v oboru „integrační péče o děti v předškolních zařízeních“.
 
Christiane Tank
 
 
 
POSUDEK z místa praxe
 
studentka   LUCIE   L A H O D N Á
 
I. Obecně
Studentka Lahodná absolvovala svou praxi v integrační mateřské škole v Klosterfelde (Integrationskindertagesstätte Spatzennest). Ve skupině, ve které byla zařazena, je 16 dětí mezi 3 a 6 lety, z toho 5 integrovaných dětí, která mají různá postižení jazykového, tělesného a duševního vývoje.
 
II. Posudek
Jednala s dětmi s odpovídajícím přístupem, takže si rychle získala jejich důvěru. L. Lahodná prokazovala dobré pozorovací schopnosti a okamžitě rozpoznala potřeby dětí. Aktivně se zúčastňovala dění ve skupině. Hrála si s dětmi, řešila společně konflikty a utěšovala je. Protože pochází odjinud, zajímaly se děti velmi o její jazyk a naučily se některá slova a také jednu písničku v její mateřštině. Ve druhém týdnu si naplánovala přiblížit dětem více svou zemi. Připravila to adekvátně jejich věku a použila také názorný materiál, jako slovník a koruny. Podporovala děti v poznávacích aktivitách a pracovala s pochvalou. Neprojevovala žádné zábrany při péči o motoricky postižené děti. L. Lahodná doprovázela děti při rehabilitaci a pomáhala jim při hygienických úkonech a při stravování. Při rozborech jsme probíraly společné cíle a úkoly, které dobře naplňovala. Díky svému dobrému pozorování neměla problémy s rozpoznáním schopností, ale i deficitů a chování dětí. Byla stále přátelská, milá a od začátku ukazovala připravenost a velký zájem o práci. Úkoly, které jí byly svěřeny, zařizovala k naší plné spokojenosti. Děkujeme L. Lahodné a přejeme jí všechno nejlepší a hodně úspěchů.
 
 
III. Závěr
Lucie Lahodná se zúčastnila praktické výuky s úspěchem.
 
Zameškané dny   0,      z toho neomluvené   0.
 
 
Klosterfelde, 11.07.2008
 
Vedoucí praxe Anja Wiechert