Vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika

18.11.2022 - 00:00

kód: 75-31-N/03 Předškolní a mimoškolní pedagogika

Tento vzdělávací program připravuje studenty pro samostatnou pedagogickou činnost s dětmi předškolního věku, pro zabezpečování zájmové a rekreační činnosti dětí školního věku, mládeže a dospělých a pro samostatnou výchovně vzdělávací práci s dětmi, popř. i s dospělými se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Zaměření:               

 1. Speciální pedagogika
 2. Předškolní pedagogika
 3. Pedagogika volného času

(Uchazeč uvede na přihlášku ke studiu název studijního oboru a  zaměření.)

 

Délka studia:          

                3 roky denní studium
                4 roky dálkové studium

                

Dosažený stupeň vzdělání:   vyšší odborné

 

Způsob ukončení studia:  absolutoriem

Absolvent získá vysvědčení o absolutoriu a diplom s právem používat titul DiS. (diplomovaný specialista)
 
Předpoklady pro přijetí studenta ke studiu:

Ke studiu jsou přijímáni studenti, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a úspěšně absolvovali přijímací řízení. Při nižším počtu uchazečů bude příjímací řízení zjednodušeno.

 

Možnosti uplatnění:

 

 Absolventi najdou uplatnění podle získaného zaměření ve třech typech vzdělávacích zařízení:

 

Zaměření  speciální pedagogika

            Absolvent najde uplatnění jako:

 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, určených pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních,
 • pedagog volného času  nebo vychovatel/ka ve školách a školských zařízeních s integrovanými třídami či skupinami,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve zdravotnických či sociálních zařízeních, ozdravovnách, léčebnách apod.
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v mateřských školách anebo třídách, které jsou zřízené pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka ve třídách mateřské školy s integrovanými dětmi,
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v předškolních zařízeních s alternativním programem,
 • pedagog volného času v centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí předškolního, školního věku a dospělých,
 • asistent/ka pedagoga ve třídách mateřské školy, ZŠ, základní školy speciální a praktické.


Zaměření předškolní pedagogika

         Absolvent najde uplatnění jako:

 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v mateřských školách nebo ve třídách mateřské školy,
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v mateřských školách nebo ve třídách mateřské školy s integrovanými dětmi,
 • pedagog předškolního vzdělávání nebo učitel/ka v předškolních zařízeních s alternativním programem, např. MŠ Začít spolu, Waldorfská mateřská škola, Zdravá škola, MŠ Marie Montessori, Jenská škola aj. …,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, např. školní družina, školní klub, domov mládeže, dětské domovy různého typu…,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka v centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí předškolního, školního věku a dospělých,
 • pedagog volného času ve střediscích volného času,
 • asistent pedagoga ve třídách mateřské školy a základní školy.

 Zaměření pedagogika volného času
        Absolvent najde uplatnění jako:
 • pedagog volného času  nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních, např. školní družina, školní klub, domov mládeže, dětské domovy různého typu…,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních a volnočasových zařízeních,
 • pedagog volného času nebo vychovatel/ka ve školských zařízeních a volnočasových zařízeních s integrovanými dětmi,
 • pedagog volného času ve  střediscích volného času pro zájmové aktivity v oblasti tělovývhovné nebo hudební nebo výtvarné nebo dramatické,
 • pedagog volného času v  centrech a jiných zařízeních pro volný čas dětí, dospělých a seniorů,
 • asistent pedagoga ve třídách základní školy.

 

 

Organizace výuky

 

 

 
Organizace studia se řídí platnými právními předpisy (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 470/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, zákon č. 179/2006 Sb., o věřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání).
 

Vyučování je rozloženo rovnoměrně do dvou období školního roku:

 
 1. zimní období má 16  týdnů výuky, 3 týdny pro klasifikaci
 2. letní období má 14 – l6 týdnů výuky a 3 týdny pro klasifikaci
 
 

Dálkové studium má cca 22 konzultací (tj. 200 hod.) za školní rok a dvakrát 3 týdny pro klasifikaci.  Konzultace probíhají jeden stejný pracovní den v týdnu s výukou 9ti hodin zpravidla třikrát za měsíc.

 

Vzdělávací program má modulový charakter. Studenti musí zvládnout všechny moduly předepsané pro dané studijní zaměření a ročník a musí v nich dosáhnout stanovených výsledků určeným způsobem klasifikace (zápočet, klasifikovaný zápočet, zkouška).

 

Učební plán vymezuje základní strukturu učiva a jeho proporce. V průběhu studia absolvují všichni studenti povinně plavecký, lyžařský a sportovně turistický kurz, pedagogickou a oborovou praxi a exkurze ve výchovně vzdělávacích zařízeních. Studenti požadující uvolnění z tělovýchovných kurzů ze zdravortních důvodů by měli studovat zaměření Speciální pedagogika.

 

Školné

3.000,- Kč ročně - ředitel školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50% (ZTP, domácnost s nízkými příjmy nebo průměr 1,25 za minulý školní rok, pokud student předloží žádost do 15.10. nebo do 15.2.)

Vnější evaluace školy

 

O studium na VOŠP  je každoročně velký zájem. Studium ukončila již řada absolventů, jejichž uplatnění na trhu práce je podle vyjádření úřadů práce velmi vysoké.