INFORMACE KE STUDIU NA VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLE PEDAGOGICKÉ pro školní rok 2024/25

27.05.2024 - 09:05

Jednotlivé kroky, které musíš udělat před přijetím na VOŠku
na obor vzdělávání Předškolní a mimoškolní pedagogika*:

 1. KROK / VYBER SI ZAMĚŘENÍ 
 2. KROK / VYBER SI FORMU STUDIA
 3. KROK / VYPLŇ SI PŘIHLÁŠKU
 4. KROK / A KONEČNĚ. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
 5. KROK / MŮŽE SE TI HODIT
 6. KROK / MRKNI NA NAŠE ABSOLVENTY. I TY MŮŽEŠ BÝT MEZI NIMI!

Podle uplatnění absolventů daného zaměření a základní charakteristiky studia:

Speciální pedagogika

 • připravuje studenty pro práci učitele/učitelky mateřské školy, vychovatele/vychovatelky a pedagoga volného času, a to nejen pro práci s intaktními jedinci, ale také  s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami ve speciálních zařízeních nebo v zařízeních s integrovaným vzděláváním, tedy i pro práci asistenta pedagoga nebo vychovatele, včetně výchovně vzdělávací práce v dětských skupinách. Kromě vědomostí a dovedností ze speciální pedagogiky si studenti osvojí i znalosti jednotlivých pedií (např. surdopedie, somatopedie, etopedie, tyflopedie, psychopedie, logopedie) a získají metodickými dovednosti v rámci didaktik jednotlivých výchov, které jsou důležité pro uplatnění v příslušných vzdělávacích zařízeních,
 • ke studiu zaměření speciální pedagogika se mohou přihlásit i uchazeči se zdravotním postižením, 
 • absolvent/ka se uplatní jako: 
  • učitel/ka mateřské školy,
  • učitel/ka mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • vychovatel/ka,
  • vychovatel/ka dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • pedagog volného času,
  • asistent pedagoga.

Předškolní pedagogika

 • připravuje studenty pro práci s dětmi předškolního věku především v mateřské škole a také v dětské skupině. Dále jim poskytuje odpovídající odbornou přípravu pro práci pedagoga volného času, vychovatele/vychovatelky a asistenta pedagoga. Důraz se klade na osvojení pedagogických i odborných dovedností adekvátně k různým věkovým skupinám dětí a jejich individuálním, respektive speciálním potřebám. Součástí vzdělávání je kromě předškolní pedagogiky také pedagogika volného času, základy speciální pedagogiky a především didakticky výchov a moduly zaměřené na metodické návody pro všestranný rozvoj předškolních dětí, např. Plošná a prostorová tvorba, Hra a tvořivost, Taneční průprava, Pěvecko-instrumentální praxe, Hra na hudební nástroj, Rétorika a hlasová výchova,  Jóga a relaxační cvičení aj.,
 • „klasická příprava“ učitelek/učitelů ve školce: soustředí se na děti předškolního věku,
 • absolvent/ka se uplatní jako: 
  • učitel/ka mateřské školy,
  • vychovatel/ka,
  • pedagog volného času,
  • asistent pedagoga,

Pedagogika volného času

 • připravuje studenty pro práci s dětmi školního věku a s dospělými  se   zaměřením   na  seniory  v jejich   volném   čase  a  také   pro  práci s dětmi v dětských skupinách. Jako budoucí vychovatelé a pedagogové volného času studenti získají specializované vzdělání ve čtyřech zájmových výchovách Dramatická výchova, Hudební výchova, Tělesná výchova a Výtvarná výchova. Rovněž získávají kompetence k vykonávání profese asistenta pedagoga. Součástí vzdělávání jsou kromě pedagogiky volného času, andragogiky a gerontopedagogiky také základy speciální pedagogiky, didaktiky jednotlivých výchov a specializovaných činností, např. Dramatická tvořivost, Dramatické hry, Muzikofiletika, Pěvecko-instrumentální praxe, Sportovní hry, Moderní formy gymnastiky, Plošná tvorba, Prostorová tvorba, Textilní tvorba aj.,
 • studium se zaměřuje na výchovné a vzdělávací prostředky napomáhající smysluplnému využívání volného času dětí, dospívajících i dospělých 
 • absolvent/ka se uplatní jako: 
  • vychovatel/ka,
  • pedagog volného času,
  • asistent pedagoga,

* Cílem vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-N/03 je příprava pedagogických pracovníků pro předškolní vzdělávání, výchovu a řízení volného času dětí i dospělých. Absolventi najdou uplatnění podle získaného zaměření ve všech typech vzdělávacích zařízeních. Absolvent získává titul DiS. (diplomovaný specialista).

 • Denní studium - na 3 roky; prezenční forma, výuka od pondělí do pátku (ve 3. ročníku je pátek volný vzhledem k tvorbě absolventské práce),
 • Dálkové studium - na 4 roky;  prezenční forma, konzultace probíhají vždy ve stejný den v týdnu, v každém školním roce je stanoven jiný všední den, v příštím školním roce 2021/22 to bude čtvrtek, výuka v rozsahu od 8.00 do 16:00, studenti obdrží na začátku školního roku přesný rozpis konzultací (konzultace probíhají 2x - 3x do měsíce).

Vzdělávací program VOŠP má modulový charakter. Student plní všechny moduly předepsané pro dané studijní zaměření a výsledky získává určeným způsobem klasifikace (např. zápočet, klasifikovaný zápočet nebo zkouška). V souvislosti s novou akreditací vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogiky byl v rámci hodnocení zaveden kreditní systém, tzn. že formy hodnocení jsou vyjádřeny určitým počtem kreditních bodů. Kreditní body vyjadřují profilový význam a míru náročnosti modulu, odpovídají studijní zátěži, která je na studenta kladena. V rámci jednoho školního roku (denní studium) student získá 60 kreditů ECTS. Všichni studenti v průběhu studia povinně absolvují plavecký, lyžařský a sportovně-turistický kurz, odbornou praxi a exkurze ve výchovně vzdělávacích zařízeních. 

Organizace výuky:

Výuka je rozdělena do dvou období školního roku – zimního a letního období:

Denní studium na 3 roky:

 • zimní období - 16 týdnů výuky a 3 týdny pro klasifikaci v lednu,
 • letní období - 14 až 16 týdnů výuky a 3 týdny pro klasifikaci v květnu a červnu,

Dálkové studium na 4 roky:

 • cca 22 konzultací (tj. 200 hodin) za školní rok a dvakrát 3 týdny pro klasifikaci v lednu a následně v červnu.

Školné za školní rok je 3.000,- Kč (ve splátkách za jedno studijní období 1.500,- Kč).

Nezapomeň vyplnit celou přihlášku:

 1. PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE
 2. nezapomeň uvést zaměření (Předškolní pedagogika / Speciální pedagogika / Pedagogika volného času), 
 3. vyplň formu studia – denní / dálková, 
 4. přihlášku si vytiskni
 5. zajdi si pro lékařské potvrzení ve znění: "Schopen studia bez omezení" (lékař potvrzuje, že je uchazeč bez závažné duševní nemoci a poruchy chování), 
 6. přidej do obálky úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení; uchazeči maturující v daném školním roce předají tuto ověřenou kopii až při přijímacím řízení; pokud uchazeči mají maturitní vysvědčení, nevyplňují známky z jednotlivých ročníků střední školy – doloží pouze ověřenou kopii maturitního vysvědčení, 
 7. můžeš si podat pouze jednu přihlášku (na jednu formu studia jednoho zaměření), 
 8. vyplněnou a podepsanou přihlášku dones nebo pošli do školy: VOŠP a SPgŠ Litomyšl, Komenského nám. 22, 570 01 Litomyšl.
  Přihlášku nelze poslat emailem.

Termíny podání přihlášky do:

31. května 2024 (1. kolo) - dálkové studium

31. května 2024 (1. kolo) - denní studium

19. srpna 2024 (2. kolo) - denní studium

Denní studium - termíny přijímacího řízení

1. kolo - 12. června 2024 - BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - TESTŮ

2. kolo - 28. srpna 2024 - BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK - TESTŮ

3. kolo - termín bude upřesněn (září 2024)

Dálkové studium - termíny přijímacího řízení

19. června 2024 v 8:30 hod. - PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY - UKÁZKA TESTŮ ZDE
Další kola přijímacího řízení pro dálkovou formu studia se NEBUDOU KONAT.

Vaše osobní účast na přijímacím řízení je nutná.

 • Od příštího školního roku bude naše škola zapojena do dalších projektů v rámci Erasmus+. Projekt Mobility žáků v odborném vzdělávání a přípravě dává vybraným zájemcům možnost absolvovat odborné pedagogické praxe v zahraničí (kratší v délce 3 týdnů / dlouhodobou na 3 měsíce), tentokrát v Dublinu v Irsku, v rakouské Vídni, Londýně ve Velké Británii.
 • Bydlení a spolubydlení v Litomyšli.
 • Co a kde v Litomyšli.
 • Stravování v Litomyšli.